Sökning: "arousals."

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade ordet arousals..

 1. 1. Assessment of increased upper airway resistance in snorers. Methodological and diagnostic considerations

  Detta är en avhandling från Otorhinolaryngology (Lund)

  Författare :Sören Berg; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; arousals.; pharyngeal pressure; intrathoracic pressure; hypopnea; respiratory ventilation; oxygenation; Non apneic snorers; upper airway obstruction; Otorhinolaryngology; audiology; auditive system and speech; Otorinolaryngologi; audiologi; hörsel- och talorganen;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vid omhändertagande av patienter med snarkning och obstruktionsproblematik är det viktigt att beakta alla grader av andningsstörning. Nuvarande utredningsmetoder är väl lämpade för att diagnostisera avancerade sjukdomstillstånd präglade av andningsuppehåll under sömnen (apnéer) men har svårare att identifiera patienter vilkas andnings- och sömnstörning är mindre uttalad. LÄS MER

 2. 2. Burnout and sleep

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Public Health Sciences

  Författare :Mirjam Ekstedt; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Sleep; burnout; sleepiness; fatigue; polysomnography; arousals; fragmentation; SWA; phenomenology; stress; metabolic; CVD;

  Sammanfattning : Burnout and Sleep The overall aim of this thesis was to describe the physiological characteristics of sleep in persons with burnout and the relation between sleep and a number of physiological stress markers. The aim was also to evaluate the diurnal pattern of subjective sleepiness and fatigue across workday and weekend, and to describe the experiences of time preceding burnout from a life world perspective. LÄS MER

 3. 3. Effects of Vagus Nerve Stimulation and Ketogenic Diet on Quality of Life and Changes in EEG and Sleep

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Tove Hallböök; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; vagus nerve stimulation; neuropsykologi; Neurologi; neurophysiology; neuropsychology; Neurology; Medicin människa och djur ; Medicine human and vertebrates ; behaviour; attention; ketogenic diet; delta power; slow wave sleep; REM; mood; sleep; quality of life; EEG; seizure frequency; spike detection; children; neurofysiologi; Pediatri; epilepsy; Pediatrics;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish De flesta barn som insjuknar i epilepsi tillfrisknar eller blir anfallsfria med hjälp av antiepileptisk medicin. Hos drygt en fjärde del av barnen blir epilepsin svårbehandlad och anfallskontroll är svår att uppnå. Dessa barn ska i första hand erbjudas möjlighet till epilepsikirurgisk utredning och behandling. LÄS MER

 4. 4. Sleep apnea and sleep diagnostic aspects

  Detta är en avhandling från Umeå : Department of Public Health and Clinical Medicine, Respiratory Medicine and Allegy

  Författare :Carin Sahlin; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Sleep apnea; sleep stages; snoring; stroke; polysomnography; Cheyne-Stokes respiration; supine-dependency; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Internal medicine Cardiovascular medicine; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Invärtesmedicin Kardiovaskulär medicin; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Internal medicine Lung diseases; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Invärtesmedicin Lungsjukdomar; Lung Medicine; lungmedicin;

  Sammanfattning : Background: Patients with sleep apnea have frequent apneas and hypopneas during sleep. Apneas can be either central or obstructive. The apnea-hypopnea index (AHI) is the mean number of apneas and hypopneas per hour of sleep. LÄS MER

 5. 5. Burnout: a matter of impaired recovery?

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Public Health Sciences

  Författare :Marie Söderström; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : The general aim of this thesis work was to investigate physiological and subjective markers of recovery from stress in order to identify and discuss possible risk factors precipitating burnout, as well as factors related to recovery from burnout and return to work. In particular, sleep and unwinding during leisure time, in relation to burnout, were in focus in the four papers included in this thesis. LÄS MER