Sökning: "arbetsdesign"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet arbetsdesign.

 1. 1. Autonomous, yet Aligned Challenges of Self-Leadership in Context

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Gisela Bäcklander; KTH.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; work design; knowledge work; self-leadership; self-regulation; employeeship; arbetsdesign; kunskapsarbete; självledarskap; självkontroll; medarbetarskap; Industrial Economics and Management; Industriell ekonomi och organisation;

  Sammanfattning : Följande avhandling bidrar till teorier om ledning av kunskapsarbete på mikronivå, genom att undersöka självledarskap i kunskapsarbete och organisatoriska försök att främja det på individ- och teamnivåer. Det empiriska materialet är insamlat i kontexter av innovativ mjukvaruutveckling, konsulter, och aktivitetsbaserat arbetssätt; metoden är företrädesvis djupintervjuer och tematisk analys, och i papper IV enkät och statistisk analys. LÄS MER

 2. 2. Beständig förbättring? om en företagsutvecklad belastningsergonomisk modell

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Linda Törnström; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Ergonomi; ständiga förbättringar; participation; arbetsdesign; tillverkningsindustri; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Manufacturing engineering and work sciences Work sciences and ergonomics; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Produktion och arbetsvetenskap Arbetsvetenskap och ergonomi;

  Sammanfattning : Föreliggande arbete inriktas mot belastningsproblem inom tillverkningsindustrin och speciellt vid manuell montering och fokuserar effekter och konsekvenser av en företagsutvecklad participativ modell vars syfte är att minska risken för belastningsskador. Avhandlingens övergripande syfte är att bidra med kunskap om en företagsutvecklad belastningsergonomisk förbättringsmodell med fokus på vad som underlättar respektive försvårar implementering och tillämpning av en sådan modell. LÄS MER