Sökning: "arbete i hemtjänsten"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden arbete i hemtjänsten.

 1. 1. Relationer som arbete : förutsättningar för omsorgsfulla möten i hemtjänsten

  Författare :Wanja Astvik; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Omsorgspersonal; arbete och arbetsmarknad; Social hemtjänst; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Omsorgsarbete i omvandling : Genus, klass och etnicitet inom hemtjänsten

  Författare :Renita Sörensdotter; Helena Wulff; Eva Reimers; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :Gender; heteronormativity; homosociality; home helpers; caring; ethnicity; class; gender equality; emotional labour; joking; the body; Social Anthropology; socialantropologi;

  Sammanfattning : Hemtjänstyrket är ett yrke i förändring. Arbetet har allt sedan hemtjänsten startade sin verksamhet 1950 framför allt utförts av vita svenska medelålders kvinnor med bakgrund i arbetarklassen. De som arbetar inom hemtjänsten idag har dock varierande ursprung, kön, klassbakgrund och ålder. LÄS MER

 3. 3. Omsorg under förhandling : - om tid, behov och kön i en föränderlig hemtjänstverksamhet

  Författare :Katarina Andersson; Stina Johansson; Hildur Kalman; Rannveig Dahle; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Omsorg; möten i hemtjänsten; äldre; biståndsbedömare; vårdbiträden undersköterskor; tid; behov; kön; främlingskap; förhandlingar; Social welfare social pedagogics; Social omsorg socialpedagogik;

  Sammanfattning : The Swedish welfare state, and public elderly care of today in particular, is under transformation in many respects. Organisational restructuring, such as downsizing and new forms of organisation, mainly influenced by New Public Management, are some of the factors that have affected home care service. LÄS MER

 4. 4. Caring and relations. On emotional interaction in home help

  Författare :Bengt Ingvad; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology of labour; psychological constructions; handling of conflicts; subordination; adaptation; interdependence; care-giving work; home help services; social acts; expectations; self; interpersonal relations; emotional interaction; sociology of enterprise; Arbetslivssociologi; företagssociologi; Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring;

  Sammanfattning : This dissertation examines the interaction between municipal home-helpers and care re-cipients from a social psychological perspective. One of the starting points is a critique of some classical works in the caring science inspired by women’s studies for not taking into consideration that care-giving work constitutes social interaction. LÄS MER

 5. 5. Negotiating needs : Processing older persons as home care recipients in gerontological social work practices

  Författare :Anna Olaison; Elisabet Cedersund; Håkan Jönson; Ann Mari Sellerberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Care management; old age care; home care; assessment processes; institutional interaction; communication; discourse analysis; gerontological social work; Behovsbedömning; äldreomsorg; hemtjänst; bedömningsprocesser; institutionella samtal; kommunikation; diskursanalys; gerontologiskt socialt arbete; Health and medical services in society; Hälso- och sjukvård i samhället;

  Sammanfattning : The study concerns the needs assessment processes that older persons undergo to gain access to home care. The participation of older persons, their relatives and municipal care managers was studied from a communicative perspective. The assessment meetings functions as formal problem-solving events. LÄS MER