Sökning: "arbetarskydd"

Hittade 5 avhandlingar innehållade ordet arbetarskydd.

  1. 1. Arbetarskydd för kvinnor : Kvinnlig yrkesinspektion i Sverige 1913-1948

    Författare :Annika Åkerblom; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economic history; Female factory inspectorate; protective labour legislation; women in civil service; philanthropy; gender segregation at work; occupational industrial health; women s work; construction of femininity; factory act and safety legislation; Ekonomisk historia; Economic history; Ekonomisk historia; Ekonomisk historia; Economic History;

    Sammanfattning : This dissertation deals with the Female Factory Inspectorate in Sweden 1913-1948. Its creation and activities and its approach to women and women's work are analysed from a genderperspective. LÄS MER

  2. 2. När arbetet blev farligt : arbetarskyddet och det medicinska tänkandet 1884-1919

    Författare :Maria Arvidsson; Bengt-Erik Eriksson; Linköpings universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Health hazards; factory work; history of occupational health; occupational hygiene; occupational diseese; causes of disease; prevention; responsibility; Sweden; turn of the 20th century; Arbetarskydd; medicinska aspekter; industriarbete; yrkesmedicin; Sverige; sekelskiftet; 1900-talet; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

    Sammanfattning : In the end of the1940's Occupational Medicine was institutionalised in Sweden. Health hazilards in the work place was not a new field for the Swedish physicians. They had been preocrcupied with these problems for a long time. LÄS MER

  3. 3. Systematiskt säkerhetsarbete och beslutsfattande : - att förstå, förklara och förbättra

    Författare :Per Gustafson; Ergonomi och aerosolteknologi; []
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; arbetarskydd; teknik;

    Sammanfattning : Sekuritet eller den säkerhet i samma betydelse som engelskans security, handlar om det verksamhetsskydd för organisation, medarbetare och övriga som behövs för att motverka fara, skada, förlust eller brott. Sekuritet är därmed en fråga om trygghet. LÄS MER

  4. 4. Det sociala kriget och kapitalets ansvar : Social ingenjörskonst mellan affärsintresse och samhällsreform i USA och Sverige 1899-1914

    Författare :David Östlund; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; HUMANIORA; social ingenjörskonst; den sociala frågan; arbete och kapital; arbetsmarknadsrelationer; paternalism; välfärdskapitalism; effektivitet; arbetsmiljö; arbetarskydd; social anpassning; ömsesidighet; W.H. Tolman; Centralförbundet för socialt arbete; CSA; den svenska modellen; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria; Industrial relations history USA Sweden 1899-1914; Working conditions history USA Sweden 1899-1914; Social ingenjörskonst; historia; Sverige; Förenta staterna; Välfärdspolitik; Kapitalism;

    Sammanfattning : .... LÄS MER

  5. 5. Improvement of Labour Performance and Productivity in Uganda´s Building Industry

    Författare :Henry Mwanaki Alinaitwe; Byggproduktion; []
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; performance improvement; Labour productivity; building industry; Uganda;

    Sammanfattning : Productivity of labour is particularly important especially in developing countries where most of the building work is still carried out on manual basis. Previous research has pointed out that productivity in the building industry is low and in some cases declining. LÄS MER