Sökning: "användning av bilder"

Visar resultat 1 - 5 av 22 avhandlingar innehållade orden användning av bilder.

 1. 1. Ageism in the Media : Online Representations of Older People

  Författare :Wenqian Xu; Annika Taghizadeh Larsson; Lars-Christer Hydén; Andreas Motel; Alexander Peine; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Ageism; Power relations; Representations of older people; Third age; Social media logic; Ålderism; Maktrelationer; Representationer av äldre; Tredje åldern; Social medialogik;

  Sammanfattning : Ageism is a social problem that has harmful effects on the wellbeing of older people and needs to be tackled. It is pervasive and evident in the media (e.g., films, television, print and social media). LÄS MER

 2. 2. Large-Scale Multi-Source Satellite Data for Wildfire Detection and Assessment Using Deep Learning

  Författare :Xikun Hu; Yifang Ban; Martin Wooster; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Wildfire; Remote Sensing; Active Fire Detection; Burned Area Mapping; Burn Severity Assessment; Sentinel-2; Landsat; Sentinel-1; Deep Learning; Semantic Segmentation; Image Translation; Skogsbrand; fjärranalys; aktiv branddetektering; kartläggning av bränt område; bedömning av brännskador; Sentinel-2; Landsat; Sentinel-1; djupinlärning; semantisk segmentering; bildöversättning.; Geoinformatics; Geoinformatik;

  Sammanfattning : Earth Observation (EO) satellites have great potential in wildfire detection and assessment at fine spatial, temporal, and spectral resolutions. For a long time, satellite data have been employed to systematically monitor wildfire dynamics and assess wildfire impacts, including (i) to detect the location of actively burning spots, (ii) to map the spatial extent of the burn scars, (iii) to assess the wildfire damage levels. LÄS MER

 3. 3. Magnetic resonance imaging techniques for evaluation of left ventricular function

  Författare :Ulrika Pahlm; Lund Klinisk fysiologi; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hjärtinfarkt är en av de vanligaste anledningarna till för tidig död. Vid en hjärtinfarkt dör delar av hjärtmuskeln på grund av att den utsätts för mycket kraftig syrebrist när ett kranskärl täpps till. Även hjärtmuskelvävnad i infarktens närhet påverkas. Hjärtats vänsterkammare förser kroppen med syresatt blod. LÄS MER

 4. 4. Tre perspektiv på förväntningar och förändringar i samband med införande av informationssystem

  Författare :Klas Gäre; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; implementering; IS; meningsskapande; makt; normer; interaktion; handlingsprogram; förhandlingar; förväntningar; förändringar; sociala processer; aktörer; handling; organisering; strukturisering; aktörsnätverk; Computer science; Datavetenskap; Economic Information Systems; Ekonomiska informationssystem; Informatics; computer and systems science; Informatik; data- och systemvetenskap;

  Sammanfattning : Vad är det vi inte upptäcker i implementeringsprojekt? Varför? Vilka är skälen till oväntade och oplanerade konsekvenser? Det finns inga enkla samband mellan satsningar på IT och t ex produktivitet. För att bättre förstå dessa samband behövs begrepp och teorier för att beskriva dem. LÄS MER

 5. 5. On the Performance of Long-Range Autonomous Underwater Vehicles : Enhancing the Endurance of AUVs

  Författare :Clemens Deutsch; Jakob Kuttenkeuler; Roger Berg; Martin Ludvigsen; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Autonomous underwater vehicles; Underwater gliders; Propulsion; Fuel cell; Energy management strategies; Autonom undervattensfarkost; Undervattensglidning; Propulsion; Bränslecell; Energy Management Strategies; Vehicle and Maritime Engineering; Farkostteknik;

  Sammanfattning : Autonomous underwater vehicles (AUVs) are robotic platforms that are commonly used to gather environmental data, provide bathymetric images, and perform manipulation tasks. These robots are used not only for scientific, but also for industrial and military purposes. LÄS MER