Sökning: "antiklerikalism"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet antiklerikalism.

 1. 1. "En damm mot tidens ström" : kritiken mot biskoparna i det svenska stånds- och enhetssamhället vid mitten av 1800-talet

  Författare :Jakob Evertsson; Karl-Johan Hansson; Oloph Bexell; Åbo akademi; []
  Nyckelord :Biskopar; ståndssamhälle; liberalism; väckelse; press; antiklerikalism; 1800-tal; Church History; Kyrkohistoria; Historia; History;

  Sammanfattning : Ända sedan medeltiden och in på 1800-talet var biskoparna i Sverige självskrivna ledamöter av riksdagen. Under förra hälften av 1800-talet började politiska liberaler och företrädare för religiösa väckelser framföra krav på att avskaffa denna rätt. Samtidigt diskuterades en förändring av riksdagens ståndsrepresentation. LÄS MER

 2. 2. Skönhetsdyrkare och socialdemokrat. Studier i Bengt Lidforss litteraturkritiska gärning

  Författare :Lennart Leopold; Litteraturvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Nordiska språk språk och litteratur ; Scandinavian languages and literature; Carl David af Wirsén; August Strindberg; K. G. Ossian-Nilsson; Oscar Levertin; Verner von Heidenstam; Ola Hansson; Vilhelm Ekelund; Fredrik Böök; Anna Branting; Pierre Bourdieu; The Strindberg Feud; anti-semitism; early Swedish working-class movement; literary field 1880-1911; avantgarde; literary criticism; Journalism; General and comparative literature; literature criticism; literary theory; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori;

  Sammanfattning : Bengt Lidforss (1868-1913) was professor of botany between 1910 and 1913. But after the turn of the century he also emerged as a charismatic leader within the Swedish working-class movement. He became one of its foremost publicists. LÄS MER