Sökning: "anti-deuteron"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet anti-deuteron.

  1. 1. Effective Charges Near 56Ni and Production of Anti-Nuclei Studied with Heavy-Ion Reactions

    Detta är en avhandling från Department of Physics, Lund University

    Författare :Rickard du Rietz; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; RDDS; Nuclear physics; Kärnfysik; PHENIX; RHIC; mirror nuclei; shell-model calculations; fusion-evaporation reactions; effective charges; anti-deuteron; Heavy-ion reactions; Fysicumarkivet A:000;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I denna avhandling diskuteras olika aspekter av kärnreaktioner inducerade med tunga atomkärnor. En beskrivning av de experiment, detektorer och metoder som har använts återfinns tillsammans med en utförlig redogörelse av analysarbetet. LÄS MER