Sökning: "ann-charlotte munger"

Hittade 1 avhandling innehållade orden ann-charlotte munger.

  1. 1. Stadens barn på landet : Stockholms sommarlovskolonier och den moderna välfärden

    Författare :Ann- Charlotte Münger; Bengt Sandin; Linköpings universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; History of Children and Childhood; Century of Children; Summer Holiday Camps; History of Below; Hegemonic Process; Cultural Order; Cultural Analysis; Civilisation; Welfare State; Barnkolonier; Historia; Sverige; Stockholm; 1800-talet; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

    Sammanfattning : In the year 1883 Sweden established its first summer holiday camp. The journey out into the archipelago with schoolchildren from one of the Stockholm parishes marked the beginning of a new sphere of activity within both the philanthropic sphere and in the area of preventive medicine. LÄS MER