Sökning: "ann göransson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden ann göransson.

  1. 1. Influence of the renin-angiotensin system on intrarenal regulatory mechanisms in the rat

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Ann Göransson; [1985]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

    Sammanfattning : .... LÄS MER