Sökning: "anföring"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet anföring.

  1. 1. Skriftspråksutveckling under högstadiet

    Författare :Mikael Nordenfors; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Högstadiet; elev; skrivutveckling; skriftspråk; longitudinell studie; direkt anföring; indirekt anföring; erlebte rede; fri indirekt anföring; röst; röstväxling; ordlängd; ordmedellängd; medelordlängd; ordvariation; textlängd; textanalys; skönlitteratur; sakprosa; nationella prov; systemisk funktionell grammatik; litteraturvetenskap; narrativ; narratologi; stilistik;

    Sammanfattning : Abstract The aim of this thesis is to characterize patterns of development in texts written by pupils in secondary school in Sweden. The thesis applies both a traditional quantitative approach to 318 texts and an approach based on the concept voice to 266 texts. LÄS MER