Sökning: "andraspråksinlärning tala"

Hittade 1 avhandling innehållade orden andraspråksinlärning tala.

  1. 1. Språkpraktiker i naturkunskap i två mångkulturella gymnasieklassrum. En studie av läroprocesser bland elever med olika förstaspråk

    Detta är en avhandling från Lärarutbildningen, Malmö högskola

    Författare :Gun Hägerfelth; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2004]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Scandinavian languages and literature; undervisning i främmande språk; sociolinguistics; Tillämpad lingvistik; Applied linguistics; foreign languages teaching; Teacher education; Lärarutbildning; sociosemiotics; Vygotskij; Halliday; ethnography of speaking; functional grammar; cohesion; socio-cultural theory; momological; dialogical; sociolingvistik; Nordiska språk språk och litteratur ; language use; patterns of language use; particpation patterns; interaction; second language; science classroom; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; Second language; Andraspråksinlärning; Undervisning; Naturkunskap; Sociosemiotics; Functional grammar; Patterns of language; Momological; Dialogical; Participation patterns; Cohesion; Socio-cultural theory; Interaction;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingens huvudfråga är hur språket används i skolämnet naturkunskap i två mångkulturella gymnasieklassrum. Språket ses som vår viktigaste resurs för utveckling och lärande i olika skolämnen. LÄS MER