Sökning: "anders thore"

Hittade 1 avhandling innehållade orden anders thore.

  1. 1. Akademibondens plikt, universitetets rätt : Feodala produktionsförhållanden vid Uppsala universitets gods 1650-1790

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Anders Thoré; Uppsala universitet.; [2001]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History; customary tenants; landlords; peasants of the university; the estate of Uppsala University; copyholds of the university; feudal mode of production; feudal relations of production; forces of production; means of production; class struggle; exploitation; coercion; resistance; possessery rights; use-rights; rent; Uppland; Västmanland; Sweden; Historia; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen; historia; History;

    Sammanfattning : This doctoral dissertation studies the relationship between customary tenants (landbor) and landlords in Sweden during the 17th and 18th centuries. This was a basic relationship within Swedish society and thus fundamental to economic, social, juridical and political life. LÄS MER