Sökning: "anders rehn"

Hittade 1 avhandling innehållade orden anders rehn.

  1. 1. Regulation and function of mineralized tissue extra-cellular matrix proteins : Studies of ADAMTS-1 and osteoadherin

    Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Odontology

    Författare :Anders Rehn; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2008]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

    Sammanfattning : The extracellular matrix of tissues is governed and maintained by cells and a number of associated proteins. The extracellular matrix of the skeleton is highly specialized, in that it is mineralized and contains matrix-specific proteins with unique functions. LÄS MER