Sökning: "anders råde"

Hittade 1 avhandling innehållade orden anders råde.

  1. 1. Mellan akademi och lärarprofession : integrering av vetenskapliga och professionella mål för lärarutbildningens examensarbeten

    Författare :Anders Råde; Ulrika Haake; Kent Löfgren; Martin Stigmar; Umeå universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Academic trend; higher education; horizontal discourse; practice trend; vertical discourse; Education; pedagogik;

    Sammanfattning : The aim of this thesis is to study the relationship between the overall academic and profession-oriented goals for the degree project in Swedish teacher education. The methodology includes analyses of 26 syllabi, reviews of 33 scientific papers, interviews with 24 supervisors and analyses of 84 published degree projects. LÄS MER