Sökning: "ancient biomolecules"

Hittade 1 avhandling innehållade orden ancient biomolecules.

  1. 1. Food and Rank in Early Medieval Time

    Detta är en avhandling från Stockholm : Archaeological Research Laboratory, Stockholm University

    Författare :Sven Isaksson; Stockholms universitet.; [2000]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; food culture; power resources; soil-organic matter; ancient biomolecules; trace metal elements; pottery-use; Early Medieval Period; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Archaeology subjects Archaeology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Arkeologiämnen Arkeologi; Archaeological Science; laborativ arkeologi;

    Sammanfattning : .... LÄS MER