Sökning: "amerikansk utrikespolitisk historia"

Hittade 1 avhandling innehållade orden amerikansk utrikespolitisk historia.

  1. 1. George W. Bush : en (r)evolution i amerikansk utrikespolitik?

    Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet, Inst för globala studier

    Författare :Frida Stranne; Högskolan i Halmstad.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; International relations; American foreign policy history; Bush doctrine; ideology; historical synthesis; progressive continuity; Internationella relationer; amerikansk utrikespolitisk historia; Bushdoktrinen; ideologi; historisk syntes; säkerhet; progressiv kontinuitet; Historical synthesis; Ideology; Security; Progressive continuity;

    Sammanfattning : This PhD dissertation sets out to deepen our understanding of American foreign policy and to place the George W. Bush administration, its world view, ideology and war on terror in a historical perspective. The question is if George W. LÄS MER