Sökning: "alliance formation"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden alliance formation.

 1. 1. Transnational Party Alliances : : Analysing the Hard-Won Alliance Between Conservatives and Christian Democrats in the European Parliament

  Detta är en avhandling från Lund University Press

  Författare :Karl Magnus Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; alliance; arena; autonomy; Christian Democrat; Conservative; constraint; identity; integration; motive; opportunity; political party; process; transnational; Political and administrative sciences; transnational.; Alliance; förvaltningskunskap; förvaltningskunskap;

  Sammanfattning : This study examines processes of transnational alliance-building among political parties in the European Union (EU). It is associated with theories of transnational relations, neofunctionalist integration theory and domestic politics approaches to international co-operation and integration. LÄS MER

 2. 2. Great Britain, the United States, and the Security of the Middle East: The Formation of the Baghdad Pact

  Detta är en avhandling från Lund University Press

  Författare :Magnus P S Persson; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Iraq; Turkey; patron-client relationship; alliance formation; Anglo-American relations; special relationship; Northern Tier; Baghdad Pact; Great Britain; United States; Iran; Pakistan; Contemporary history since 1914 ; Nutidshistoria från 1914 ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Anglo-amerikanska relationer efter andra världskriget bestod både av samarbete och konflikt. Ett exempel på det första var Pentagondiskussionerna 1947 då ett amerikanskt uttalande betonade det generella målet att upprätthålla säkerheten i Mellanöstern genom att stödja de brittiska politiska, ekonomiska och strategiska positionerna i området. LÄS MER

 3. 3. Makuna social organization : a study in descent, alliance and the formation of corporate groups in the north-western Amazon

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Kaj Århem; Uppsala universitet.; [1981]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology Cultural anthropology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi Kulturantropologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. The Collaborative Challenge of Product Development Exploring Sustainable Work Systems Through Critical Incidents in R&D Alliances

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Lars Uppvall; KTH.; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; R D Alliances; product development; sustainable work systems; critical incident technique; operational work; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to empirically study challenges and opportunities in the operational work in contract-based R&D alliances in order to increase the understanding of this type of work system and explore how these work systems could be sustainable. Based on the concept of sustainable work systems, this thesis addresses issues of how work in R&D alliance should support both the competitiveness of the firm as well as regeneration of human resources. LÄS MER

 5. 5. Bridging the Gap implementing tuberculosis and HIV/AIDS collaborative activities in the Northwest Region of Cameroon

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Barnabas N Njozing; Umeå universitet.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Tuberculosis; HIV AIDS; collaborative activities; Northwest Region; Cameroon.; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Public health science; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Folkhälsovetenskap; folkhälsa; Public health;

  Sammanfattning : Introduction The human immunodeficiency virus (HIV) epidemic has led to the upsurge of tuberculosis (TB) infection globally, but most especially in areas with high HIV prevalence. In the past, there was lack of a coordinated global and national response between TB and HIV programmes to curb the devastating impacts of both infections. LÄS MER