Sökning: "algebraiska uttryck"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden algebraiska uttryck.

 1. 1. Encountering algebraic letters, expressions and equations: A study of small group discussions in a Grade 6 classroom

  Författare :Elisabeth Rystedt; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :introductory algebra algebraic letters algebraic expressions equations small group discussions manipulatives inledande algebra; algebraiska bokstäver; algebraiska uttryck; ekvationer; smågruppsdiskussioner; laborativt material;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Progression of algebraic discourse in school years 2 to 8

  Författare :Maria Kenneman; Ewa Bergqvist; Magnus Österholm; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mathematics education; commognition; language; communication; compulsory school; textbook; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : In contemporary educational settings algebra is considered to be of vital importance for student's continuation to more advanced studies in mathematics, thereby affecting their chances for future education and employment. However, a substantial number of students do not benefit from the algebra presently taught in schools and fail to use algebraic reasoning. LÄS MER

 3. 3. Algebrasvårigheter ur elev- och lärarperspektiv : Om hinder i lärandesituationer och utmaningar i undervisningssituationer

  Författare :Birgit Gustafsson; Magnus Österholm; Frode Rønning; Kristina Juter; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Algebrasvårigheter; Transformationer; Lärares frågor; Elevperspektiv; Lärarperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att fördjupa förståelsen för algebrasvårigheter sett ur elevperspektiv och lärarperspektiv. För att studera detta har tre övergripande frågeställningar formulerats;- Vilka hinder för eleverna kan identifieras då kända algebrasvårigheter behandlas i lärandesituationer?- Hur kan dessa hinder för eleverna överkommas?- Vilka utmaningar för lärarna kan identifieras då kända algebrasvårigheter behandlas i undervisningssituationer?Fyra delstudier har genomförts och skapat underlag för att besvara dessa frågor. LÄS MER

 4. 4. Läsa matematiska texter : Förståelse och lärande i läsprocessen

  Författare :Magnus Österholm; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; matematiska texter; matematiska symboler; läsförståelse; historiska texter; läsprocess; MATHEMATICS; MATEMATIK;

  Sammanfattning : Denna avhandling behandlar läsning av matematiska texter; hur och vad man förstår och lär sig vid läsningen. Fokus ligger på läsprocessen, det vill säga själva läsandet av texten och vad man förstår efter att läst igenom texten. LÄS MER