Sökning: "akustisk emission"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden akustisk emission.

 1. 1. Bonding Ability Distribution of Fibers in Mechanical Pulp Furnishes

  Detta är en avhandling från Sundsvall : FSCN - Fibre Science and Communication Network

  Författare :Sofia Reyier; Mittuniversitetet.; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Fiber; mechanical pulp; bonding ability; fiber characterization; Bonding Indicator; BIN; acoustic emission; hydrocyclone; Fiberlab; collapse resistance; fibrillation; Fiber; mekanisk massa; bindningsförmåga; fiber karakterisering; Bindnings Indikator; BIN; akustisk emission; hydrocyklon; Fiberlab; kollaps resistans; fibrillering; TECHNOLOGY Chemical engineering Chemical process and manufacturing engineering Cellulose and paper engineering; TEKNIKVETENSKAP Kemiteknik Kemisk process- och produktionsteknik Cellulosa- och pappersteknik;

  Sammanfattning : This thesis presents a method of measuring the distribution of fiber bonding ability in mechanical pulp furnishes. The method is intended for industrial use, where today only average values are used to describe fiber bonding ability, despite the differences in morphology of the fibers entering the mill. LÄS MER

 2. 2. Dynamiskt belastade tribologiska system under plastisk formning, del II --- analyserade genom akustisk emission

  Detta är en avhandling från Viveca Tengå, Div. of Production and Materials Eng., Box 118, S-221 00 LUND, Sweden

  Författare :Thomas Skåre; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; vibration and acoustic engineering; vacuum technology; hydraulics; Mechanical engineering; supervision; wear; waves; vibrations; tribology; surfaces; stick-slip; sliding; sheet metal; quality check; plastic forming; monitoring; galling; machining; deep drawing; friction; cracking; contact surfaces; Acoustic emission AE ; contact pressure; Maskinteknik; hydraulik; vakuumteknik; vibrationer; akustik; Material technology; Materiallära; materialteknik; Production technology; Produktionsteknik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Dynamiska friktions- och ytkontaktförhållanden mellan verktyg och arbetsmaterial vid plastisk formning är svåra att beskriva matematiskt och svåra att övervaka och styra i realtid. Vid höga produktionstempon och högt driven optimering av en formningsoperation ställs stora krav på övervakningsutrustningen. LÄS MER

 3. 3. Crack location in steel structures using acoustic emission techniques

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Staffan Boström; [1999]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Stålbyggnad; Steel Structures;

  Sammanfattning : Denna avhandling utvärderar möjligheten att använda akustisk emission (AE) för att detektera och lokalisera sprickor i stora stålkonstruktioner med ett långt avstånd mellan givarna. De industriella/ekonomiska motivet för projektet är att en noggrannare undersökning av befintliga konstruktioners tillstånd medför att utbyte av dessa konstruktioner kan skjutas på framtiden med bibehållen säkerhet, vilket i sin tur medför besparingar för till exempel broägare. LÄS MER

 4. 4. High Performance Manufacturing of Advanced Thin Plates ─ Forming of Titanium and Stainless Steel Materials

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Per Gabrielson; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; High performance manufacturing; test tools; sheet-metal forming; stainless steel; commercially pure titanium; process optimization; forming simulation; finite element analyses; acoustic emission; production performance analysis; cost models; manufacturing costs; sustainable production;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I Sverige är tillverkningsindustrin en mycket betydelsefull sektor ur flera aspekter. Dagens ökade krav på tillverkade produkter avseende främst kvalité och prestanda medför samtidigt ökade krav på tillverkningsprocesserna. LÄS MER

 5. 5. Degradation of rock and shotcrete due to ice pressure and frost shattering

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Anna Andrén; Luleå tekniska universitet.; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Civil engineering and architecture - Geoengineering and mining engineering; Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur - Geoteknik och gruvteknik; Mining and Rock Engineering; Gruv- och Berganläggningsteknik;

  Sammanfattning : In recent years the Swedish Rail Administration has observed an increased incidence of shotcrete and rock fall-outs in its tunnels, for which reason it has initiated several research projects, of which the present project entitled "Degradation of rock and shotcrete due to ice pressure and frost shattering" is one. The aim of this licentiate project was to bring together experience and information relating to ice formation and the effect of ice pressure on fault zones, cracks and, in particular, the shotcrete/rock interface. LÄS MER