Sökning: "aktiv journalistik"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden aktiv journalistik.

 1. 1. När tidningarna blev moderna. Om svensk journalistik 1898-1969

  Författare :Gunilla Lundström; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; literature criticism; litteraturteori; General and comparative literature; litteraturkritik; Allmän och jämförande litteratur; literary theory; Press and communication sciences; Journalistik; media; kommunikation;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen När tidningarna blev moderna – om svensk journalistik 1897-1969 syftar till att öka kunskapen om några av de fenomen som ingick i den svenska 1900-talsjournalistikens utveckling och expansion. Även om den svenska journalistiken naturligtvis moderniserades i olika steg, och flera av dem togs redan under 1800-talet, så infaller viktiga delar av denna modernisering under de ungefär sju decennier som jag valt att studera. LÄS MER

 2. 2. Kaj Anderssons Morgonbris kvinnopress, trettiotal och längtan efter fri tid

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Eva Ekstrand; Högskolan i Gävle.; Umeå universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap; modernitet; storytelling; aktiv journalistik; socialdemokrati; organisationspress; fotografi; anti-fascism; konsumentkampanj; husmorssemester; fri tid; Hannah Arendt; modernity; housewife holiday; free time; Arendt; active journalism; social democracy; organisational press; photography; anti fascism; consumer campaign;

  Sammanfattning : Under trettiotalet moderniserades de svenska hemmen som ett resultat av en omfattande reformverksamhet på det sociala området. Med moderniseringen frigjordes tid från hushållssysslorna och frågan var hur den tiden skulle användas. I avhandlingen betyder fri tid inte bara arbetsfri tid utan också fri tanketid, tid för fritt tänkande. LÄS MER