Sökning: "aktiebolagets organisation"

Hittade 1 avhandling innehållade orden aktiebolagets organisation.

  1. 1. Bolagsorganens reglering och dess ändamålsenlighet : En aktiebolagsrättslig studie om ägarledda bolag

    Författare :Hanna Almlöf; Jan Andersson; Lars-Göran Sund; Per-Olof Bjuggren; Carl Svernlöv; Jönköping University; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Swedish company law; closely held companies; owner managed companies; company organisation; decision taking organs; principle of unanimous assent; family governance; family council; owner’s meeting; Regulation theory; regulation techniques; Law and Economics; legislative goals; ägarledda aktiebolag; aktiebolagets organisation; bolagsorgan; principen om samtliga aktieägares samtycke; flexibla beslutsförfaranden; ägarråd; familjeråd; regleringsteori; regleringstekniker; rättsekonomi; lagstiftningsändamål;

    Sammanfattning : This dissertation discusses the regulation of organisation in limited companies from a closely held company perspective. The overall aim of the study is to evaluate whether the goals of the Swedish Companies Act are fulfilled by the current regulation on company organisation and decision taking organs when applied to closely held owner managed companies. LÄS MER