Sökning: "aid coordination"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden aid coordination.

 1. 1. Sensorimotor control and cervical range of motion in women with chronic neck pain : Kinematic assessments and effects of neck coordination exercise

  Författare :Thomas Rudolfsson; Mats Djupsjöbacka; Martin Björklund; Charlotte Häger; Dario Liebermann; Anneli Peolsson; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Neck pain; Rehabilitation; Coordination training; Resistance training; Postural balance; randomized controlled trial; Musculoskeletal pain; Biomechanics; Range of motion; Kinematics; Head Movements; Coordination training; Resistance training; Postural balance; randomized controlled trial; Musculoskeletal pain; Biomechanics; Range of motion;

  Sammanfattning : Introduction: Neck pain is a common problem in society and is more prevalent among women. The consequences of neck pain for the individual often include activity and participation limitations, thus affecting many dimensions of life. LÄS MER

 2. 2. Health sector aid coordination in Zambia : From global policy to local practice

  Författare :Jesper Sundewall; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; Zambia; health sector; aid coordination; implementation; policy; SWAp; Paris Declaration;

  Sammanfattning : The volume of foreign aid to the health sector in low- and middle-income countries and the number of donors involved have increased in recent years. During the last two decades, more attention has been directed towards better coordination of donor resources and activities, particularly in the health sector. LÄS MER

 3. 3. Public and Non-Profit Interaction : U.S. Assistance to Eastern European Media 1989-1995

  Författare :Annika Thunborg; Statsvetenskapliga institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; United States; Eastern Europe; news media; post-Cold War era; conservatism; liberalism; national interest; realism; idealism; First Amendment; network analysis; quaNGO; NGO; foreign aid; foundation; USAID; International Media Fund; USIA; public; non-profit; Soros Foundation; Freedom Forum; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap;

  Sammanfattning : This study explores the relationships among U.S. public and non-profit organizations against the backdrop of the assistance they rendered to news media in Eastern European countries between 1989 and 1995. LÄS MER

 4. 4. Att lära, att göra, att klara : Förmedling av datortekniska hjälpmedel till barn med synnedsättning. Från förskrivning till vardaglig användning i skola och hem

  Författare :Eva Åström; Kajsa Ellegård; Elisabet Cedersund; Solveig Mårtensson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Time-geography; coordination and cooperation in re habilitation; vision impairment; blindness; prescription of assistive computer technologies; information technology IT and information– and communication technology ICT in school; Tidsgeografi; samverkan och samordning i habilitering; synnedsättning; förskrivning av datortekniska hjälpmedel; informationsteknik IT samt informations- och kommunikationsteknik IKT skolan; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Tidsgeografi; informationsteknik IT samt informations- och kommunikationsteknik IKT i skolan.;

  Sammanfattning : Förmåga att använda informations- och kommunikationsteknik framhålls numeraofta som en förutsättning för delaktighet på lika villkor i samhällslivet. Näraförknippat med detta är de insatser som görs för att överbrygga digitala klyftor isamhället. LÄS MER

 5. 5. Toward safety promotion among road users : Epidemiology and prevention of road traffic injuries in Iran

  Författare :Davoud Khorasani Zavareh; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; Vulnerable road-user; capture-recapture method; surveillance; system; approach; coordination; road-user safety; laypeople interaction; pre-hospital services; grounded theory;

  Sammanfattning : Road traffic injuries (RTIs) are a major public health problem. Iran has one of the highest RTI mortality and morbidity rates in the world. LÄS MER