Sökning: "ahlefeld"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet ahlefeld.

  1. 1. Vad kommunikation vill säga : En iscensättande studie om specialpedagogers yrkesroll och kunskapande samtal

    Författare :Désirée von Ahlefeld Nisser; Rolf Helldin; Siv Fischbein; Kristina Ström; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Deliberative communication; communicative perspective; dialogue pedagogic; special educator; action research; discourse; deliberativ kommunikation; kommunikativt perspektiv; dialogpedagogik; specialpedagog; aktionsforskning; diskurs; Education; Pedagogik; specialpedagogik; Special Education;

    Sammanfattning : This thesis is about the role of special educators in (pre)school and about developing democratic communication. It is based on the theory of argumentation developed by Jürgen Habermas. LÄS MER