Sökning: "agricultural revolution"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade orden agricultural revolution.

 1. 1. Freden, friköpen och järnplogarna. Drivkrafter och förändringsprocesser under den agrara revolutionen i Halland 1700 - 1900

  Författare :Pablo Wiking-Faria; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; agricultural revolution; motivating forces; Halland; Sweden; history; northwestern Europe; 18th century; 19th century; peasants; freeholders; bottom-up theory; estate inventories; agricultural tools; land reclamation; cultivation systems; enclosures; livestock;

  Sammanfattning : The thesis studies the agricultural revolution in the province Halland in southwestern Sweden. New tools, land reclamation, new cultivation systems, better livestock, enclosures and free holding during the period 1700-1900 are investigated. The source materials consist of estate inventories, land survey documents and present descriptions. LÄS MER

 2. 2. Agrara entreprenörer. Böndernas roll i omvandlingen av jordbruket i Skåne ca 1800-1870

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Patrick Svensson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economics; Lantbruksekonomi; Agricultural economics; Ekonomisk och social historia; Social and economic history; 19th century Sweden.; event-history analysis; longitudinal analysis; literacy; enclosures; credit market; peasants; property rights; agricultural revolution; Entrepreneurs; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen studerar den svenska jordbruksomvandlingen under 1800-talet. Syftet är dels att analysera böndernas roll i jordbruksomvandlingen, dels att identifiera de egenskaper som de ledande bönderna, de agrara entreprenörerna, hade. LÄS MER

 3. 3. Essays on Risk Attitudes in Sub-Saharan Africa

  Detta är en avhandling från Uppsala : Department of Economics, Uppsala University

  Författare :Mohammad H. Sepahvand; Uppsala universitet.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Risk attitudes; determinants of risk taking; test-retest reliability; gender; inter and multigenerational transmission; socialization; family background; sibling correlations; exogenous shock; revolution; gender differences; agriculture; productivity; Burkina Faso; Economics; Nationalekonomi; Economics; Nationalekonomi;

  Sammanfattning : Essay I (submitted): Risk-taking is an important topic in Africa, as access to financial institutions and social security is scarce. Data on risk attitudes in Africa is limited and the available data collected might not be reliable. LÄS MER

 4. 4. Havrefolket. Studier i befolknings- och marknadsutveckling på Dalboslätten 1770-1930

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Erik Hallberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; modern history; Dalsland; Sweden; north-western Europe; agricultural revolution; demographic transi- tion; population growth; enclosure; market; long depression; depopulation; land reclamation; capital accumulation; fertility; proletarianisation; migration; religion;

  Sammanfattning : In this thesis the relationship between the rapid demographic and economic development of agrarian Sweden during the 19th century is investigated. The area in focus is the Dalbo plain in the province of Dal in western Sweden. In the 19th century, land was reclaimed to a great extent in the area. LÄS MER

 5. 5. Water Realities and Development Trajectories Global and Local Agricultural Production Dynamics

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Mats Lannerstad; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2009]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Agriculture development; food production; per capita food supply; consumptive water use; evaporation; transpiration; hydro-climatic variability; blue water resource; green water resource; irrigation; river depletion; river basin closure; adaptive water management; vegetal and animal foods; Jordbruksutveckling; matproduktion; per capita mattillgång; konsumerande vattenanvändning; evaporation; transpiration; hydroklimatisk variabilitet; blåvattenresurs; grönvattenresurs; bevattning; uttorkning av vattendrag; överintecknade avrinningsområden; anpassad vattenhantering; vegetarisk och animalisk föda.; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Water in nature and society; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vatten i natur och samhälle;

  Sammanfattning : Water constraints for humans and nature are gaining more and more public attention as a critical environmental dilemma that needs to be addressed. When aquifers and rivers are running dry, the debate refers to an ongoing “world water crisis”. LÄS MER