Sökning: "agrarian revolution"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden agrarian revolution.

 1. 1. Hus och gård i förändring Uppländska herrgårdar, boställen och bondgårdar under 1700- och 1800-talens agrara revolution

  Detta är en avhandling från Möklinta : Gidlunds förlag

  Författare :Göran Ulväng; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economic history; buildings; countryside; 18th-19th centuries; agrarian revolution; agriculture; household; work organisation; economics; manors; vicarages; farms; Ekonomisk historia; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Economic history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Ekonomisk historia; Ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : The thesis is about what the buildings at manor estates, vicarages and farms looked like and how they changed during the agrarian revolution of the 18th and 19th centuries. Through new clearings, mechanisation, land partition, and increased work distribution and specialisation, production increased vigorously during the period, which generally caused an increase in prosperity and lay the foundation for the subsequent industrial revolution. LÄS MER

 2. 2. I husbondens bröd och arbete. Kön, makt och kontrakt i det svenska tjänstefolkssystemet 1730-1860 Servants and masters. Gender, contract, and power relations in the servant institution in Sweden, 1730-1860

  Detta är en avhandling från Göteborgs : Göteborgs universitet

  Författare :Carolina Uppenberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; servant; maid; farmhand; master; mistress; rural household; agrarian revolution; life-cycle servant; 18th century; 19th century; gender; patriarchy; contract; labour; Servant Acts; proletarianization; feminization; laga försvar; compulsory service; servant; maid; farmhand; master; mistress; rural household; agrarian revolution; life-cycle servant; 18th century; 19th century; gender; patriarchy; contract; labour; Servant Acts; proletarianization; feminization; compulsory service;

  Sammanfattning : Under den tidigmoderna och förindustriella perioden arbetade en stor del av den unga, ogifta allmogebefolkningen i Sverige som tjänstefolk, som drängar och pigor i andras hushåll. Där var de legalt underordnade husbonden och matmodern enligt särskilda tjänstehjonsstadgor och de hade begränsade möjligheter att söka annan försörjning, samtidigt som de ofta delade arbete och vardag med husbondfolket. LÄS MER

 3. 3. Militärstatens arvegods : Officerstjänstens socialreproduktiva funktion i Sverige och Danmark, ca 1720-1800

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Fredrik Thisner; Uppsala universitet.; [2007]
  Nyckelord :History; Sweden and Denmark; 1720-1800; early modern state; military state; social reproduction; redistribution; army officers; agrarian revolution; early capitalism; military allotment and tenure estabishment; purchase of office; marriage; patron-klient relationships; patronage; social history; military history; upper strata social life; nobility; table of ranks; Historia; Historia; History;

  Sammanfattning : A new type of state emerged in Europe during the sixteenth and seventeenth centuries. Such states, used the bulk of tax revenues for warfare or preparations for war, with Sweden and Denmark being particularly heavily armed. Officers and officials stood at the center of this system. LÄS MER

 4. 4. Till ömsesidig nytta Entreprenörer, framgång och sociala relationer i centrala Jämtland ca. 1810-1850

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Sven Olofsson; Jan Lindegren; Göran Rydén; Staffan Granér; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Peasant; entrepreneur; businessman; carreer; political elite; social position; social capital; social network; trust; distrust; social relation; family; kin; kinship; symbolic kinship; godparent; friendship; acquaintance; household; farming; peddling; trade; industrialisation; credit; 19th century; Sweden; Rödön court district; agrarian history; economic history; social history; social differentiation; micro perspective; qualitative method.; Historia; History;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to analyse the mutual impact which social relations and entrepreneurship had in relation to the success of four actors in a rural area in northern Sweden at the beginning of the nineteenth century. Many Swedish scholars have studied the process of social differentiation, before the industrial revolution. LÄS MER

 5. 5. Havrefolket. Studier i befolknings- och marknadsutveckling på Dalboslätten 1770-1930

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Erik Hallberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; modern history; Dalsland; Sweden; north-western Europe; agricultural revolution; demographic transi- tion; population growth; enclosure; market; long depression; depopulation; land reclamation; capital accumulation; fertility; proletarianisation; migration; religion;

  Sammanfattning : In this thesis the relationship between the rapid demographic and economic development of agrarian Sweden during the 19th century is investigated. The area in focus is the Dalbo plain in the province of Dal in western Sweden. In the 19th century, land was reclaimed to a great extent in the area. LÄS MER