Sökning: "advanced pharmacy practice experience"

Hittade 1 avhandling innehållade orden advanced pharmacy practice experience.

  1. 1. Pharmacy Internship Students’ Learning in a Professional Practice Setting

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Andy Wallman; Uppsala universitet.; [2010]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; pharmacy education; educational outcomes; pharmacy internship; advanced pharmacy practice experience; workplace education; tutoring; preceptoring; reflection; reflective practice; reflective journals; learning style; critical thinking; PHARMACY Community pharmacy services; FARMACI Samhällsfarmaci; Social Pharmacy; Samhällsfarmaci;

    Sammanfattning : The aim of this thesis was to explore Swedish pharmacist students’ learning during pharmacy internship. Internships are meant to introduce students to professional practice. LÄS MER