Sökning: "adopterad"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet adopterad.

  1. 1. Berättelser om adoption

    Detta är en avhandling från Socialhögskolan, Lunds universitet

    Författare :Elizabeth Martinell Barfoed; [2008]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; identitet; självkonstruktioner; diskurs; intervjustudie; Key words: Adoption; adoptee; story; narrative analysis; interview study; discourse; self construction; identity; media analysis; social constructionism Nyckelord: adoption; adopterad; berättelse; narrativ analys; narrativ; medieanalys; social konstruktionism;

    Sammanfattning : Abstract: Adoption Stories (Berättelser om adoption) This dissertation explores adoption stories in a Swedish context. The aim is two-fold: First, how adoption is presented by adopted adults; second, how adoption is constructed in the press. LÄS MER