Sökning: "adopterad"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet adopterad.

  1. 1. Berättelser om adoption

    Detta är en avhandling från Socialhögskolan, Lunds universitet

    Författare :Elizabeth Martinell Barfoed; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; identitet; självkonstruktioner; diskurs; intervjustudie; Key words: Adoption; adoptee; story; narrative analysis; interview study; discourse; self construction; identity; media analysis; social constructionism Nyckelord: adoption; adopterad; berättelse; narrativ analys; narrativ; medieanalys; social konstruktionism;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Svensk sammanfattning: Berättelser om adoption I avhandlingen undersöks adoptionsberättelser i en svensk kontext. Syftet är tvåfaldigt: För det första, hur adoption beskrivs av vuxna adopterade, för det andra, hur adoption konstrueras i dagspress. LÄS MER