Sökning: "accident investigation process"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade orden accident investigation process.

 1. 1. Verktyg i lokalt säkerhetsarbete med särskilt fokus på olycksutredningar

  Författare :Mattias Strömgren; Ragnar Andersson; Lars Harms-Ringdahl; Kjell Harald Olsen; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Municipal safety management; local safety management; risk management; tools for safety management; risk analysis; accident investigation; methods for accident investigation; accident investigation process; accident analysis; Kommunalt säkerhetsarbete; lokalt säkerhetsarbete; riskhantering; verktyg för säkerhetsarbete; riskanalys; olycksutredning; metoder för olycksutredning; olycksutredningsprocess; olycksanalys; Public Health Science; Folkhälsovetenskap;

  Sammanfattning : Kommuner har en unik position i säkerhetsarbetet genom att vara nära både medborgarna och de olyckor och skador som drabbar befolkningen. Trots långtgående framsteg inom teknologi och ett etablerat välfärdssamhälle utgör personskador till följd av olyckor ett betydande folkhälsoproblem i Sverige liksom i övriga nordiska länder. LÄS MER

 2. 2. Exploring the Railway System from a Risk Governance Perspective

  Författare :Alexander Cedergren; Lunds universitets centrum för riskanalys och riskhantering (LUCRAM); []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; risk governance; railway; framing; accident investigation; implementation; vulnerability; resilience; critical infrastructure;

  Sammanfattning : In recent decades, the Swedish railway system has faced substantial deregulations. As a result, management of risk is often carried out in settings involving multiple stakeholders having various roles, mandates, and viewpoints on risk, and where no single stakeholder has the superior authority. LÄS MER

 3. 3. Experience feedback in practice

  Författare :Anna-Karin Lindberg; Sven Ove Hansson; Ann Enander; KTH; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Experience feedback; accidents; incidents; accident investigations; CHAIN model; learning process.; Philosophy subjects; Filosofiämnen;

  Sammanfattning : The subject of this licentiate thesis is experience feedback from accidents and incidents. The thesis aims to contribute to an understanding of how the learning processes within organizations, companies and authorities could be improved. LÄS MER

 4. 4. On Fuel Coolant Interactions and Debris Coolability in Light Water Reactors

  Författare :Sachin Thakre; Weimin Ma; Florian Fichot; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; severe accident; fuel-coolant interactions; melt jet fragmentation; steam explosion; debris bed coolability; uncertainty analysis; Energiteknik; Energy Technology;

  Sammanfattning : During the case of a hypothetical severe accident in a light water reactor, core damage may occur and molten fuel may interact with water resulting in explosive interactions. A Fuel-Coolant Interactions (FCI) consists of many complex phenomena whose characteristics determine the energetics of the interactions. LÄS MER

 5. 5. An Experimental Study on Melt Fragmentation, Oxidation and Steam Explosion during Fuel Coolant Interactions

  Författare :Louis Manickam; Weimin Ma; KTH; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; severe accident; fuel coolant interactions; melt jet breakup; debris properties; steam explosion; oxidation; high-speed visualization; Physics; Fysik;

  Sammanfattning : Nordic type boiling water reactors (BWRs) adopt reactor cavity flooding as a severe accident mitigation strategy (SAMS) to achieve core melt fragmentation and long-term cooling of decay heat generating core debris. The qualification of this SAMS needs to address two main severe accident issues: debris bed coolability and steam explosion. LÄS MER