Sökning: "ability growth"

Visar resultat 1 - 5 av 771 avhandlingar innehållade orden ability growth.

 1. 1. Resurstillväxt via innovationskapital

  Författare :Per Staffan Boström; Per-Olof Brehmer; Niklas Myhr; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Resource based view; sustainable growth; resource growth; value growth; management control; economic governance; financial control; immaterial; intangibles; resource; resource base; dynamic capability; factor market; innovation capital; added value; structure capital; resilience; knowledge integration; Resursbaserat synsätt; hållbar tillväxt; resurstillväxt; ekonomisk styrning; immateriell; resurs; resursbas; faktormarknad; innovationskapital; förädlingsvärde; värdetillväxt; strukturkapital; kunskapsintegration;

  Sammanfattning : Under senaste decennierna har en allt större andel av företags resurser utgjorts av s k osynliga tillgångar, immateriella tillgångar, såsom ägarandelar i utvecklingsbolag, investering i avknoppningsbolag och utveckling av idéer i inkubatorer, samtidigt som de resurser som finns under ett företags juridiska kontroll i bland annat samarbetsprojekt inom FoU, relativt sett också har minskat. Resurstillväxt är en central fråga i de organisationer som studeras i denna avhandling men ofta finns en `obalans´ i relationen mellan identifierade materiella/immateriella resurser och oidentifierade immateriella resurser. LÄS MER

 2. 2. Cardiovascular effects of growth hormone, IGF-I and growth hormone secretagogues

  Författare :Åsa Tivesten; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :cardiovascular system; growth hormone; insulin-like growth factor-I; growth hormone secretagogues; echocardiography.;

  Sammanfattning : Growth hormone (GH) may exert direct growth-promoting and metabolic actions on target tissues, but most of its effects are mediated by circulating (endocrine) or local (auto-/paracrine) insulin-like growth factor-I (IGF-I). The GH/IGF-I system has an important role during cardiac development and for maintaining the structure and function of the heart. LÄS MER

 3. 3. Income Redistribution, Educational Choice and Growth

  Författare :Camilo von Greiff; Hans Wijkander; Henry Ohlsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Taxation; Income redistribution; Education subsidies; Growth; Economics; Nationalekonomi; Economics; nationalekonomi;

  Sammanfattning : This thesis contains three theoretical essays on public economics and economics of education. They all focus on different types of redistribution of labor income between individuals and their consequences for income distribution and economic growth. LÄS MER

 4. 4. Test Design for Mean Ability Growth and Optimal Item Calibration for Achievement Tests

  Författare :Jonas Bjermo; Frank Miller; Marie Wiberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; test design; item response theory; optimal experimental design; SweSAT; item calibration; vertical scaling; ability growth; computerized adaptive tests; Statistics; statistik;

  Sammanfattning : In this thesis, we examine two topics in the area of educational measurement. The first topic studies how to best design two achievement tests with common items such that a population mean-ability growth is measured as precisely as possible. The second examines how to calibrate newly developed test items optimally. LÄS MER

 5. 5. Crack growth in single crystal gas turbine blade alloys under service-like conditions

  Författare :Frans Palmert; Johan Moverare; David Gustafsson; Mikael Segersäll; Philippa A.S. Reed; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Single crystal superalloy; TMF; Crack growth; Crystallographic crack growth; Aging; Hold time; Creep crack growth;

  Sammanfattning : This work concerns the fatigue crack growth behaviour of nickel base single crystal superalloys. The main industrial application of this class of materials is in gas turbine blades, where the ability to withstand severe mechanical loading in combination with high temperatures is required. LÄS MER