Sökning: "abduktiv ansats"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden abduktiv ansats.

 1. 1. Elever syns på nätet : Multimodala texter och autentiska mottagare

  Detta är en avhandling från Åbo : Åbo Akademis Förlag

  Författare :Dan Åkerlund; Karlstads universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; skolan; lärande; kommunikation; autentiska mottagare; en dator per elev; klassbloggar; Skype; berättande; foto; demokrati; deliberativ; läroplan; multimodalitet; abduktiv ansats; DBR; fiktionsnivå; bildens presens; ; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Studien tar sin utgångspunkt i att alla elever med all sannolikhet kommer att ha en dator av något slag som sitt främsta redskap i skolan inom bara några få år. Det övergripande syftet är att bidra till fördjupade kunskaper kring vad utvecklingen av datorstödd multimodal textproduktion och kommunikation på och över nätet kan innebära i en skolkontext. LÄS MER

 2. 2. Äldre människors föreställningar om den egna framtiden, döendet och döden

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Magnus Broström; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Time; older people; future; dying; death; ageing; lifecourse perspective; Tid; äldre; framtid; döende; död; åldrande; livsloppsperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att utforska äldre människors föreställningar om och förhållningssätt till den egna framtiden, döendet och döden. Det är ämnen som hittills har fått begränsad uppmärksamhet. En bakomliggande orsak till detta är att äldreforskning och dödsforskning sällan har förenats. LÄS MER

 3. 3. Genusmedveten utveckling av arbetsgivarvarumärket för hållbar kompetensförsörjning

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Hans Lundkvist; Luleå tekniska universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Man Machine Relation Focusing Gender; Människa-maskin med inriktning mot genusforskning;

  Sammanfattning : Tillgång till mänskliga resurser är avgörande för många företags långsiktiga utveckling och överlevnad. Demografiska förändringar och tecken på ökade svårigheter att rekrytera personal leder till att allt fler verksamheter måste reflektera över sitt arbetsgivarvarumärke i syfte att behålla och attrahera rätt personal. LÄS MER