Sökning: "Zhangwei Yu"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Zhangwei Yu.

  1. 1. Fibre Bragg Grating Components for Filtering, Switching and Lasing

    Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

    Författare :Zhangwei Yu; KTH.; [2008]
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; fibre Bragg grating; photosensitivity; apodization; chirp; phase-shift; microwave optical filtering; TECHNOLOGY Electrical engineering; electronics and photonics; TEKNIKVETENSKAP Elektroteknik; elektronik och fotonik;

    Sammanfattning : Fibre Bragg gratings (FBGs) are key components for a vast number of applications in optical communication systems, microwave photonics systems, and optical sensors, etc. The main topic of this thesis is fibre Bragg grating fabrication and applications in direct microwave optical filtering, high speed switching and switchable dual-wavelength fibre lasers. LÄS MER