Sökning: "Yvonne lindh"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Yvonne lindh.

  1. 1. Förskoleateljén som plats och som arena för estetiska lärprocesser

    Författare :Yvonne Lindh; Högskolan i Gävle; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Förskoleateljéer; estetiska lärprocesser; maktpositioner; språk; barnperspektiv;

    Sammanfattning : Det övergripande syftet i avhandlingen är att identifiera hur skapande bildverksamhet formas och genomförs i några utvalda förskoleateljéer i Sverige.  Den svenska förskoleateljén är starkt inspirerad av och förknippad med ateljéerna i Reggio Emilias förskolor, men vissa centrala skillnader finns. LÄS MER