Sökning: "Yusuf yuksekdag"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Yusuf yuksekdag.

  1. 1. Doctors Behind Borders : The Ethics of Skilled Worker Emigration

    Författare :Yusuf Yuksekdag; Elin Palm; Göran Collste; Kjersti Fjørtoft; Linköpings universitet; []
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Brain drain; compulsory service; contracts; emigration; ethics; health workers; medical brain drain; skilled workers; responsibility; the right to exit; vulnerability; non-ideal theory; Etik; kontrakt; kunskapsflykt; mänskliga rättigheter; migration; moraliskt ansvar; obligatoriska vårdprogram; rättighet; utsatta grupper; vårdpersonal;

    Sammanfattning : This doctoral thesis within applied ethics consists of four articles together with a cover essay. All articles concern the ethics of skilled health worker emigration from under-served and resourcepoor regions, often referred to as ‘medical brain drain’. LÄS MER