Sökning: "Yulia Surova"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Yulia Surova.

  1. 1. Magnetic Resonance Imaging in Parkinsons's disease and related disoders

    Detta är en avhandling från Lund University: Faculty of Medicine

    Författare :Yulia Surova; [2018-02-20]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Mr Imaging; DTI; Parkinson s disease; Progressive supranuclear palsy; Multiple system atrophy;

    Sammanfattning : Objectives: To identify diagnostic and prognostic biomarkers in the cerebral white (WM) and the deep grey matter (GM) in patients with Parkinson’s disease (PD) and atypical parkinsonian syndromes (APS) using magnetic resonance imaging (MRI). Methods: Patients with a clinical diagnosis of PD, multiple system atrophy (MSA) and progressive supranuclear palsy (PSP) were included in the study. LÄS MER