Sökning: "Yrkesspråk"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet Yrkesspråk.

 1. 1. Brandvägg : ord och handling i en yrkesutbildning

  Författare :Anna-Lena Göransson; Kultur-språk-medier (KSM); []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Brandmän; Yrkesutbildning; Yrkesspråk; Språkbruk; Inlärning; Läromedel; Svenska; Swedish;

  Sammanfattning : När yrkesutbildningar teoretiseras ställs lärare och studerande inför skriftspråksbaserad, ofta abstrakt information som de förväntas läsa, kritiskt granska, ifrågasätta och omskapa till något eget. Språk och lärande hör nära samman, men när de studerandes vardagsspråk ska möta sådana texter kan språkandet skapa problem. LÄS MER

 2. 2. Förskollärare planerar barns möten med matematik : Ett reflektivt skoldidaktiskt perspektiv

  Författare :Josefin Rostedt; Joakim Samuelsson; Ingrid Karlsson; Camilla Björklund; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pre-school; planning; didactics; teaching mathematics; förskola; planering; didaktik; matematikundervisning;

  Sammanfattning : Licentiatavhandlingen riktar blicken mot planeringsarbete i förskolan. Syftet är att beskriva och analysera förskollärares autentiska planering av barns möten med matematik. Studiens teoretiska inramning utgörs av den reflektiva skoldidaktiska teorin som betonar, oavsett skolform, lärares ansvarstagande för undervisning. LÄS MER

 3. 3. Den laborativa klassrumsverksamhetens interaktioner : En studie om vilket meningsskapande år 7-elever kan erbjudas i möten med den laborativa verksamhetens instruktioner, artefakter och språk inom elementär ellära, samt om lärares didaktiska handlingsmönster i dessa möten

  Författare :Gunilla Gunnarsson; Helge Strömdahl; Lena Tibell; Elsie Anderberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; naturvetenskapliga språkspel; laboration; Education; Pedagogik; Science Education; Naturvetenskap med utbildningsvetenskaplig inriktning;

  Sammanfattning : This thesis studies students’ encounters with school science language games within the framework of laboratory classroom activities in Elementary Electricity. The focus is on students’ interaction with the teacher and with other students as well as with artefacts. LÄS MER