Sökning: "Ylva Wibaeus"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ylva Wibaeus.

  1. 1. Att undervisa om det ofattbara : En ämnesdidaktisk studie om kunskapsområdet Förintelsen i skolans historieundervisning

    Författare :Ylva Wibaeus; Sven Hartman; Ola Halldén; Klas-Göran Karlsson; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teaching and learning history in school; Holocaust as a field of knowledge; teachers’ intentions; students understanding; historical consciousness; fundamental democratic values; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

    Sammanfattning : The main purpose is to study the meaning that teachers give the Holocaust as a field of knowledge; the subsequent nature of their teaching; and how it is understood by the students. In connection to this, the purpose is also to discuss the potential of developing a historical consciousness among the students as well as the possibility of bringing insights into the importance of fundamental democratic values. LÄS MER