Sökning: "Ylva Paulsson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ylva Paulsson.

  1. 1. Positive and negative regulation of cell proliferation : a study on the action of platelet-derived growth factor on human fibroblasts in culture

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Ylva Paulsson; Uppsala universitet.; [1988]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

    Sammanfattning : .... LÄS MER