Sökning: "Ylva Odenbring"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ylva Odenbring.

  1. 1. Kramar, kategoriseringar och hjälpfröknar. Könskonstruktioner i interaktion i förskola, förskoleklass och skolår ett

    Detta är en avhandling från Göteborgs universitet. Utbildningsvetenskapliga fakulteten

    Författare :Ylva Odenbring; Högskolan i Borås.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; gender constructions; gender; interaction; conversation analysis; ethnography; preschool; preschool class; primary school; interaktion; samtalsanalys; etnografi; könskonstruktioner; genus; förskola; förskoleklass; grundskola;

    Sammanfattning : In the present study, gender constructions are analysed, as they appear in a preschool, two preschool classes and one class in the first grade. The analysis is based on observations of the interaction that takes place physically and verbally between children and between children and adults in various contexts. LÄS MER