Sökning: "Ylva Brandt"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ylva Brandt.

  1. 1. Rethinking designing collaborative probing of work and workplace change

    Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

    Författare :Åsa Wikberg-Nilsson; Luleå tekniska universitet.; [2012]
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industriell design; Industrial Design;

    Sammanfattning : The objective of the research presented in this thesis was to explore human experiences as ground for work and workplace design. The aim was to develop pragmatic tools and guidelines for work and workplace design based on a reflective design tradition. LÄS MER