Sökning: "Xiaoda Chen"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Xiaoda Chen.

  1. 1. Quality schooling with limited resources : an international comparison of mathematics and science education in China, Korea and Hungary

    Detta är en avhandling från Stockholm : Institute of International Education, Stockholm University

    Författare :Xiaoda Chen; Stockholms universitet.; [1996]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Naturorienterande ämnen; Naturorienterande ämnen; undervisning; Ungern; Korea; Kina;

    Sammanfattning : .... LÄS MER