Sökning: "Worldview"

Visar resultat 1 - 5 av 57 avhandlingar innehållade ordet Worldview.

 1. 1. The Psychology of Worldviews: Toward a Non-Reductive Science of Personality

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Artur Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Worldview; personality; philosophy of life; weltanshauung; life view; ideology; existentialism; non-reductive; humanism; normativism; polarity theory; political psychology; philosophy of science; philosophy of psychology; philosophical orientation; basic assumptions; presuppositions; core assumptions; personal constructs; theoretical psychology; integrative framework; personalism;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Personer drivs inte enbart av djuriska instinkter, utan de är även språkliga och existentiellt medvetna varelser, vars upplevelser och handlingar är fyllda av subjektiv mening. Att förstå en människa som en person är att förstå honom eller henne som ett rationellt system som har viljor, rädslor, förhoppningar, trosföreställningar, och andra sätt att ge sin värld mening, och inte bara som ett mekaniskt system av som styrs av samma orsaker som andra djur. LÄS MER

 2. 2. New Age: konsumtionsvara eller värden att kämpa för? - Hemmets Journal och Idagsidan i Svenska Dagbladet analyserade utifrån Mary Douglas grid/group-modell och Pierre Bourdieus fältteori

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Lars Ahlin; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; new middle class; weekly magazine; morning paper; symbolic capital; worldview; Pierre Bourdieu; Mary Douglas; field theory; grid group-model; popular beliefs; Sociology of Religion; New Age; Theology; Teologi; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : This dissertation is focused on the differences that can be observed in New Age material published between 1974 and 1995 in two different Swedish publications, one weekly magazine and one national morning paper. It is shown that the main parts of the readers of these two publications are polarised according to socio-economic status. LÄS MER

 3. 3. Enligt fysiken eller enligt mig själv? Gymnasieelever, fysiken och grundantaganden om världen

  Detta är en avhandling från Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Lena Hansson; Högskolan Kristianstad.; Högskolan Kristianstad.; Linköpings universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik; Science education; worldview; phttps: www.diva-portal.org liu webform form.jspresuppositions; science; physics; nature of science; upper secondary students; Världsbild; grundantaganden; naturvetenskap; fysik; naturvetenskapens natur; gymnasieelever;

  Sammanfattning : I avhandlingen studeras elevers grundantaganden om världen, samt de grundantaganden som eleverna förknippar med fysiken. Det är utifrån de grundantaganden vi gör om hur världen är beskaffad som vi försöker tolka och förstå nya fenomen och företeelser vi möter, t.ex. i den naturvetenskapliga undervisningen. LÄS MER

 4. 4. Bioethics Across Borders An African Perspective

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Chikezie Onuoha; Uppsala universitet.; [2007]
  Nyckelord :Ethics; bioethics; pluralism; common morality; ethics; Beauchamp; Childress; Engelhardt; Kekes; Igbo; Africa; culture; worldview; solidarity; community; illness; medical care; Etik; Etik; Ethics;

  Sammanfattning : Bioethics deals with the ethical problems arising from the developments in life sciences and biotechnologies. Western autonomy-based philosophical framework has dominated the approach of mainstream Bioethics. LÄS MER

 5. 5. Om det ideella arbetets betydelse : – en studie om människors livsåskådningar

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Johan von Essen; Uppsala universitet.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Volunteering; civil society; worldview; authenticity; identity; public sphere; citizenship; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Systematic theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Systematisk teologi;

  Sammanfattning : The point of departure for this dissertation is the question of how people perceive what it means to be a citizen. In Sweden, voluntary work is a widespread social phenomenon and studying what voluntary work means to people enables the study of an important form of citizenship in contemporary society. LÄS MER