Sökning: "Workplace Culture"

Visar resultat 1 - 5 av 25 avhandlingar innehållade orden Workplace Culture.

 1. 1. Arbetsplatskultur, socialt stöd och arbetets mening. Anställning med lönebidrag och daglig verksamhet för personer med intellektuella arbetshandikapp

  Författare :Per-Olof Larsson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Intellectual Disability; Work; Workplace Culture; Workplace;

  Sammanfattning : Studien tar sin utgångspunkt i Handikappreformen, vars mål var att personer med funktionshinder – däribland de med utvecklingsstörning – skall integreras under de ideologiska ledstjärnorna; delaktighet och jämlikhet. Denna studie fokuserar på män och kvinnor med intellektuella arbetshandikapp. LÄS MER

 2. 2. Vad har du lärt dig idag? : En studie om villkor för kunskapsbildning i det dagliga löpande arbetet ur ett miljöpedagogiskt perspektiv

  Författare :Catharina Höijer; Arvid Löfberg; Per-Olof Thång; Catharina Annsofie Höijer; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; contextual didactics; learning; interaction; communication; usefulness; challenging of availible knowledge; culture; steel industry; work didactics; Education; Pedagogik; arbetsliv; interaktion; kunskapsbildning; lärande; miljöpedagogiskt perspektiv;

  Sammanfattning : This thesis contributes to an understanding of the conditions of experience in daily work. If workplace is studying as a pedagogical arena, at least two contexts for experiential learning will come into sight. This study is focusing interaction and communication at the workplace when something occurs that diverges from ordinary routine. LÄS MER

 3. 3. Health and Office Architecture

  Författare :Melina Forooraghi; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; HUMANIORA; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; HUMANITIES; Nordic; Salutogenic; Office design; Workplace; Sense of coherence; Design approach; Employee; Case study; Well-being; Qualitative study; Productivity; Physical office environment; Health; Architecture;

  Sammanfattning : The office, where many people spend most of their day, influences the health of employees, their families, communities, and society. While the body of research that relates office environment to health is growing, a question of interest for practitioners arises: how buildings should be designed and managed in order to support and promote health. LÄS MER

 4. 4. Skriftbruk som yrkeskunnande i gymnasial lärlingsutbildning : Vård- och omsorgselevers möte med det arbetsplatsförlagda lärandets skriftpraktiker

  Författare :Enni Paul; Marianne Teräs; Viveca Lindberg; Ingrid Berglund; Ingrid Henning Loeb; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; vocational education; upper secondary school; apprenticeship education; workplace-based learning; Health and Social Care Programme; New literacy studies; literacies; literacy practice; literacy event; yrkesutbildning; yrkesprogram; lärlingsprogram; arbetsplatsförlagt lärande; vård och omsorg; New literacy studies; skriftbruk; skriftpraktik; skrifthändelse; didaktik; Didactics;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to describe and critically discuss the literacies apprentice-students in the Health and Social Care Programme in the upper secondary school in Sweden are given access to during the workplace-based learning part of the education. The study draws on sociocultural understandings of learning and knowing, and on perspectives developed in the field of new literacy studies of literacies as situated social practices. LÄS MER

 5. 5. Service in the Airlines : Customer or Competition Oriented?

  Författare :Henrik Malver; Colin Armistead; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Organizational culture; service encounter; uneven service; embedded service; destructive knowledge; semiotics; Business studies; Företagsekonomi; Business Administration; företagsekonomi;

  Sammanfattning : This dissertation has two objectives. The first objective is to study an airline's organizational culture and its impact on the provision of service through a semiotic perspective, focusing on competence development, image, and the quality of service provided. LÄS MER