Sökning: "Wood-living basidiomycetes"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Wood-living basidiomycetes.

  1. 1. Species Richness Patterns and Community Structure of Wood-Living Basidiomycetes (Agaricomycotina) in Nordic Spruce Forests

    Författare :Thomas Appelqvist; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
    Nyckelord :Wood-living basidiomycetes; species richness; lignin remnants; old-growth microhabitats; stand continuity; environmental continuity; community pattern; fungal guilds;

    Sammanfattning : .... LÄS MER