Sökning: "Westerlund Monica"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Westerlund Monica.

  1. 1. Barn med tal- och språkavvikelser : en prospektiv longitudinell epidemiologisk studie av en årskull Uppsalabarn vid 4, 7 och 9 års ålder

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Monica Westerlund; Uppsala universitet.; [1994]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

    Sammanfattning : .... LÄS MER