Sökning: "Weddig Runquist"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Weddig Runquist.

  1. 1. Legitimering av tvångsvård. Klienter och deras socialsekreterare om LVM

    Detta är en avhandling från Égalité

    Författare :Weddig Runquist; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; accounts; social work; substance abusers; legitimacy; LVM; Compulsory care; last resorts; discretion;

    Sammanfattning : Syftet med denna avhandling har varit att undersöka tvångsvårdens legitimitet. För det ändamålet har jag genomfört, spelat in och transkriberat kvalitativa intervjuer med 80 klienter – som var föremål för LVM-vård våren 2006 – samt deras socialsekreterare när klienterna dels var intagna på LVM-hem och dels vid en uppföljning cirka sex månader efter tvångsvårdens slut. LÄS MER