Sökning: "Weddig Runquist"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Weddig Runquist.

  1. 1. Legitimering av tvångsvård. Klienter och deras socialsekreterare om LVM

    Detta är en avhandling från Égalité

    Författare :Weddig Runquist; [2012]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; accounts; social work; substance abusers; legitimacy; LVM; Compulsory care; last resorts; discretion;

    Sammanfattning : The aim of this dissertation was to examine the legitimacy and the legitimizing of compulsory care for substance abusers according to LVM. For this purpose I have conducted, recorded and transcribed qualitative interviews with 80 clients – taken into such care in spring 2006 – and their social welfare officers when the clients were in compulsory care and then again about six months after its termination. LÄS MER