Sökning: "Warwick Business School"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Warwick Business School.

  1. 1. Internal diffusion of new technology

    Författare :Anni-Maria Pulkki-Brännström; Warwick Business School; []
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER