Sökning: "WFGD"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet WFGD.

  1. 1. Models for Wet Scrubbing of SO2 and NOx

    Detta är en avhandling från Chemical Engineering 2, Lund University

    Författare :Charlotte Brogren; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; limestone scrubbing; wet scrubbing; absorption; WFGD; flue gases; SO2; mass transfer; NOx; Chemical technology and engineering; Kemiteknik och kemisk teknologi;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Arbetet har bestått av att dels experimentellt samt dels med hjälp av matematiska modeller undersöka och kartlägga förloppen för nya samt "gamla" metoder att rena rökgaser från kol- och olje eldade kraftverk.... LÄS MER