Sökning: "Viveka Adelswärd"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden Viveka Adelswärd.

 1. 1. Styles of success : On impression management as collaborative action in job interviews

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Viveka Adelswärd; [1988]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Dialogue; Discourse analysis; Job interview; Argumentation; Impression management; Self presentation; Topic structure; Interactive climate; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The research reported in this study takes both a general descriptive approach - investigating the characteristics of 48 job interviews - and a comparative one - analyzing ways in which those who got a job offer differed from those who did not. Data used in this study are tape recordings of job interviews with applicants for trainee-positions with a large Swedish business corporation. LÄS MER

 2. 2. Actiokapitalet : retorikens ickeverbala resurser

  Detta är en avhandling från Åstorp : Retorikförlaget

  Författare :Marie Gelang; Brigitte Mral; Viveka Adelswärd; Jens E. Kjeldsen; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; rhetoric; actio; nonverbal communication; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Rhetoric; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Retorik; Retorik; Rhetoric;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to deepen the understanding of actio. Actio refers to how a speech is performed in a public setting. Actio differs from nonverbal communication in general in that actio is performed in a rhetorical situation with the intention to be persuasive. LÄS MER

 3. 3. Samarbete genom samtal En samtalsanalytisk studie av multiprofessionella teamkonferenser inom smärtrehabilitering

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Charlotte Lundgren; Per Linell; Viveka Adelswärd; Åsa Mäkitalo; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Communication; discourse analysis; conversation analysis; professional discourse; team; teamwork; multiprofessional collaboration; interprofessional collaboration; rehabilitation; pain; kommunikation; samtalsanalys; diskursanalys; kommunikationsetnografi; verksamhetsanalys; team; teamarbete; multiprofessionellt samarbete; interprofessionellt samarbete; rehabilitering; smärta; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Human communication; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kommunikation mellan människor; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages Swedish language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk Svenska språket;

  Sammanfattning : The thesis investigates team talk and team collaboration from a dialogical perspec­tive, and is based on video recordings of 15 multi­professional team conferences involving a pain rehabilitation team. The analyses also draw upon a vast material of interviews, field notes and documents collected during almost a year of fieldwork at the clinic. LÄS MER

 4. 4. Elevers skrivande som identitetsskapande aktivitet i skolan  - innehåll och begränsningar

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet

  Författare :Eva Nilson; Gunilla Molloy; Håkan Åbrink; Viveka Adelswärd; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; identity construction; narrative analyses; power knowledge; reflexivity; discourse analyses; late modernity; intertextuality; identitetskonstruktion; narrativ analys; makt vetande; reflexivitet; diskursanalys; senmodernitet; intertextualitet; utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling; Education in Languages and Language Development;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study how self presentations and reflexive writing work as displaying identity in the school context. In the curriculum from 1994 and the current curriculum (GY11) for the Swedish upper secondary school, identity making is central in how the subject Swedish  is defined. LÄS MER

 5. 5. Språkbruk, skämt och kön Teoretiska modeller och sociolingvistiska tillämpningar

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för nordiska språk

  Författare :Maria Ohlsson; Mats Thelander; Viveka Adelswärd; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages - general; Language use; gender; joking; indexicality; social meaning; social identity; pragmatic competence; theories of verbal humour; semantic structure; Swedish; Nordiska språk - allmänt; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : This thesis deals with jokes and gender as social meaning. Here gender identity is regarded as one kind of social meaning. The gender identity of the individual is produced in interaction with other persons and is also conditioned by cultural codes. Of particular interest is how social identity is constituted by linguistic means. LÄS MER