Sökning: "Virtualisering av nätverksfunktioner"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Virtualisering av nätverksfunktioner.

  1. 1. Realizing Low-Latency Internet Services via Low-Level Optimization of NFV Service Chains : Every nanosecond counts!

    Författare :Alireza Farshin; Dejan Kostic; Gerald Q. Maguire Jr.; Babak Falsafi; KTH; []
    Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Low-latency Internet services; Network Function Virtualization; Low-level Optimization; Superoptimization; Last Level Cache; Internettjänster med låg fördröjning; Virtualisering av nätverksfunktioner; Optimering på låg nivå; Superoptimering; Sista-nivåns cache; Informations- och kommunikationsteknik; Information and Communication Technology;

    Sammanfattning : By virtue of the recent technological developments in cloud computing, more applications are deployed in a cloud. Among these modern cloud-based applications, some require bounded and predictable low-latency responses. LÄS MER