Sökning: "Victoria Rydengård"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Victoria Rydengård.

  1. 1. ANTIMICROBIAL ACTIVITIES OF HISTIDINE-RICH GLYCOPROTEIN AND CATIONIC PEPTIDES

    Detta är en avhandling från Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet

    Författare :Victoria Rydengård; Lund University.; Lunds universitet.; [2007]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Dermatologi; venereologi; venereology; Dermatology; histidine-rich glycoprotein; heparin-binding; zinc; low pH; Medicine human and vertebrates ; Medicin människa och djur ; innate immunity; antimicrobial;

    Sammanfattning : In an environment full of potential pathogens it is of importance for organisms to mount a fast and effective defence. Antimicrobial peptides are ancient and integral effector molecules of the innate immune system. They are found in all kinds of species from bacteria to plants and animals, indicating their importance during evolution. LÄS MER